நல்லதோர் வீணைசெய்தே

Mahakavi Bharathi is the all time great poet.No one can defeat his wordings.

The following are the lines which impressed me most.

நல்லதோர் வீணைசெய்தே – அதனை
நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ ?
சொல்லடி சிவசக்தி! –எனைச்
சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய்;
வல்லமை தாராயோ
; – இந்த
மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே?
சொல்லடி, சிவசக்தி! – நிலச்
சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ?

விசையுறு பந்தினைப் போல் – உள்ளம்
வேண்டிய படி செல்லும் உடல் கேட்டேன்
நசையறு மனங்கேட்டேன் – நித்தம்
நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்!
தசையினை தீச்சுடினும் – சிவ
சக்தியைப் பாடும்நல் அகங்கேட்டேன்;
அசைவறு மதிகேட்டேன்; – இவை
அருள்வதில் உனக்கெதுந் தடையுளதோ?

Your Nature, My Nature and the Nature of Everything

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: